Regulamin

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym MŁODY

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Sklepu Internetowego MŁODY dostępnego pod adresem www.mlody.sklep.pl,
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu Internetowego MŁODY, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym MŁODY należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin,

 

Słowniczek pojęć

 

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 

Sklep Internetowy MŁODY – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www. mlody.sklep.pl na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników tj. realizację Zamówienia; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy,

 

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić,

 

Sprzedawca – Sklep Internetowy Młody prowadzony jest przez: Konrad Siemaszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MŁODY Konrad Siemaszko”, ul. Główna 14, 05-119 Michałów-Reginów, NIP 5361731762, Regon 015647098, nr tel.: 500-12-75-75, 507-12-75-75, 506-12-75-75 oraz adresy e-mail: biuro@mlody.sklep.plkonrad@mlody.sklep.pl orazpawel@mlody.sklep.pl ,

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonująca Zamówienia,

 

Towar - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym MŁODY, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia, a następnie je kupić po ich zaoferowaniu przez Sprzedawcę w ramach dostawy; Towary prezentowane w Sklepie Internetowym MŁODY nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy lub Opłaty za Odbiór Osobisty Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 

Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru,

 

Opłata za Odbiór Osobisty - dodatkowa opłata za możliwość osobistego odbioru Towaru w Placówce w zryczałtowanej wysokości. Wysokość Opłaty za Odbiór Osobisty będzie uwidoczniona w Serwisie przed złożeniem przez Zamawiającego zatwierdzenia zamówienia Towaru.

 

Placówka – należy przez to rozumieć punkty prowadzone przez Sprzedawcę, z których realizowana jest dostawa Towarów.

 

Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji,

 

Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie,

 

Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie dostarczała Towary do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

 

Konsument - Zamawiający będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. (art.221 kodeksu cywilnego),

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www. mlody.sklep.pl, w której widoczne są wybrane przez Zamawiającego produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności,

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MŁODY, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym MŁODY, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta odstąpienia od umowy, uprawnienia Sprzedawcy do anulowania zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego MŁODY, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego MŁODY oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. Łącze internetowe
  2. Przeglądarka internetowa IE9, Firefox 30, Opera 12, Chrome 40 lub nowsze
  3. Włączona obsługa plików cookies,
  4. Aktywne konto e-mail
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego MŁODY zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego MŁODY, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego MŁODY lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego MŁODY do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego MŁODY jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego MŁODY spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego MŁODY z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego MŁODY oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego MŁODY nie wymaga rejestracji.
 8. Rozliczenia transakcji kartę kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego MŁODY mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@mlody.sklep.plkonrad@mlody.sklep.pl oraz pawel@mlody.sklep.pl lub pod nr tel.: 500-12-75-75, 507-12-75-75 oraz 506-12-75-75. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 7 regulaminu. 
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

 

§ 2  Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym MŁODY (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego MŁODY oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Dokończenie procesu rejestracji polega na potwierdzeniu podanego podczas rejestracji adresu email za pomocą linku aktywacyjnego w nadesłanym przez sklep liście elektronicznym.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym MŁODY, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego MŁODY, są nieodpłatne. 
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym MŁODY każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 4. Logowanie do Sklepu Internetowego MŁODY odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). 
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym MLODY. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym MŁODY jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. 
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego MŁODY należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na jeden z poniższych adresów mailowych: biuro@mlody.sklep.plkonrad@mlody.sklep.pl orazpawel@mlody.sklep.pl wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym MŁODY. 

§ 3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego MŁODY stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego MŁODY:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  
 4. Promocje w Sklepie Internetowym MŁODY nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 


 

§ 4 Warunki realizacji zamówień

 1. Zamawiający może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego MŁODY przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  2. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
  3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Zamawiający może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
  4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Zamawiającemu ma zostać wystawiona faktura VAT;
  5. kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”.
 3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą).
 4. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego MŁODY.  
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klient wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.  
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.  
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego Poczta Polska lub przesyłka kurierską.
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); 
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 
 11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu. 
 12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 9 regulaminu. 
 13. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Sprzedawcy umowne prawo odstąpienia, z którego Sprzedawca może skorzystać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem. 
 14. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 5 Czas realizacji zamówień

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego MŁODY przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terenie Polski, jak również poza jej terenem przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 


 

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Płatność za przedmiot zamówienia może nastąpić:

 1. podczas jego odbioru po dostarczeniu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przez Klienta złożenia zamówienia przez kliknięcie linku w mailu ze Sklepu Internetowego MŁODY z informacją, że zamówienie zostało złożone
 2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.


 

§ 7 Warunki reklamacji


 

Roszczenia z tytułu gwarancji

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 2. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub niezgodności Towaru z umową.

Roszczenia Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową

 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
 2. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres:
  „MŁODY Konrad Siemaszko”, ul. Główna 14, 05-119 Michałów-Reginów
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie Sklepu pod adresem www.mlody.sklep.pl.
 4. Sklep Internetowy MŁODY jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 5. Sklep Internetowy MŁODY, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna wg cennika Poczty Polskiej S.A.), Sklep Internetowy MŁODY zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany przedmiot zamówienia na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany przedmiot zamówienia w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi

 1. Klient nabywający przedmiot zamówienia w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów zamówienia ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 2. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres:
  „MŁODY Konrad Siemaszko”, ul. Główna 14, 05-119 Michałów-Reginów
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie Sklepu pod adresem www.mlody.sklep.pl.
 4. Sklep Internetowy MŁODY jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

 

§ 8  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przedmiotu zamówienia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres:
  „MŁODY Konrad Siemaszko”, ul. Główna 14, 05-119 Michałów-Reginów
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 4. Koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia ponosi Sklep Internetowy MŁODY do wysokości kosztu za paczkę ekonomiczną wg cennika Poczty Polskiej S.A.) w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 Zwrot należności Klientowi.
 5. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


 

§ 9 Zwrot należności Klientowi

 1. Sklep Internetowy Młody dokonuje zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy, który został dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
  - z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
  - przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.


 

§ 10 Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego MLODY mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”), w szczególności takie jak:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Zamawiający otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji; 
  4. zestawy promocyjne - przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Zamawiający otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.  
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego MŁODY, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.  
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.  
 4. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Zamawiającemu, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.  
 5. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Postanowienia § 4 ust. 9-14 regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 11 Polityka prywatności w zakresie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego MŁODY, tj. złożenia Zamówienia.
 5. Podczas rejestracji w Serwisie Klient podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów realizacji obsługi Zamówienia oraz przez podmioty upoważnione przez Sprzedawcę (aktualna lista znajduje się na stronie Sklepu Internetowego MŁODY).
 7. Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
  1. adres IP,
  2. data i czas wizyty na stronie,
  3. typ systemu operacyjnego,
  4. typ i wersja przeglądarki internetowej,
  5. adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  6. rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.
 8. Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Dane Klienta mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. 11. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na nr telefonu Klienta.
 10. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Klienta. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 11. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez Sklep Internetowy MŁODY.
 12. Klientowi przysługuje prawo usunięcia Konta w Sklepie Internetowym MŁODY. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta.
 13. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Polityki prywatności należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@mlody.sklep.plkonrad@mlody.sklep.pllub pawel@mlody.sklep.pl

 

§ 12 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego MŁODY, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).


 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego MŁODY nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego MŁODY były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego MLODY w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego MŁODY.  
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 8 Regulaminu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną..
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego MŁODY używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).  
 7. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym MŁODY. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  
 8. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy MŁODY korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego MŁODY. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Nie dotyczy to sporów z Konsumentem. 
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego MŁODY zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 11. Regulamin obowiązuje od 17 kwietnia 205 roku do odwołania.